Uitnodiging AV van 7 juni 2021

Digitale AV

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering (AV) op 7 juni a.s. om 20.00 uur. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden via Teams.
De stukken zijn beschikbaar op het besloten gedeelte van de site.

Wilt u aan de AV deelnemen dan meldt u zich voor 29 mei aan bij ledenadministratie@nijmegenatletiek.nl. Voor de vergadering zal dan een link naar de Teams-vergadering worden gestuurd.

VRAGEN OVER EN AANVULLINGEN OP DE AGENDA1.    Vragen over onderwerpen op de agenda kunnen uiterlijk 28 mei per mail  gesteld worden bij het bestuur.
Antwoorden worden zoveel mogelijk  per mail gegeven en zo nodig op de site geplaatst.
2.    Leden hebben het recht voorstellen op de agenda te plaatsen. Dit voorstel wordt uiterlijk 28 mei per mail bij het bestuur ingediend.
3.    Leden kunnen punten op de agenda wijzigen of aanvullen. Deze moeten 5 dagen voor de AV worden ingediend bij het bestuur.

VERKIEZING VOORZITTERDhr. M. Delisse (Tiny) heeft zich bij nader inzien om redenen van persoonlijk aard teruggetrokken als kandidaat voor het voorzitterschap van Nijmegen Atletiek. Omdat er voor 31 mei ook geen tegenkandidaten zijn voorgedragen vervallen van het agendapunt 9 de eerste 2 punten.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening 20.00 u
- Toelichting op het digitaal vergaderen
 
 2. Post/mededelingen
- per mail ingekomen vraag over betrokkenheid NA bij realisatie MTB-routes rondom Nijmegen

B21-039
 3. Notulen AV 2020 B20-77
 4. Jaarverslag bestuur
- verslag voorzitter
- verslag coördinatiecommissies

B21-043
 5. Jaarrekening 2020
- Verslag van de penningmeester
- Verslag van de kascommissie
- Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten

B21-031
 6. Begroting 2021
 - Vaststelling van de contributies
 - Vaststelling van de begroting
B21-032
 7. Voorstel tot het onderbrengen van de sectie Jeugd en de sectie Wedstrijd  in de nieuw in te stellen Coördinatiecommissie Baanatletiek.
Hiervoor is een wijziging van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk.

B21-040
 8. Aanstelling trainerscoördinator per 1-1-2022. Het aanstellen van een functionaris is de bevoegdheid van het bestuur.
In document B21-040 onder agendapunt 7 vind u de onderbouwing in document B20-041  is de profielschets opgenomen.

B21-041
 9. Benoeming bestuursleden
- Voordracht om dhr. M. Delisse (Tiny) te benoemen als voorzitter
- Machtigingsformulier stemmingen
- Rooster van aftreden
- Afscheid scheidend voorzitter

B21-044
B21-048
B21-047
10. Waardering en afscheid enkele vrijwilligers  
11. Rondvraag       
12. Sluiting 22.30 u  

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

Nieuws Overzicht