AV Nijmegen Atletiek op maandag 25 april

Algemene vergadering

Beste Leden van Nijmegen Atletiek en de ouders van jeugdleden,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering (AV). Deze vindt plaats op 25 april 2022 om 20.00 uur in het clubhuis van Nijmegen Atletiek.

AGENDA EN DOCUMENTENDe agenda vindt u hieronder. De bijbehorende documenten staan op de website (inloggen). Hiervoor kunt u het linkje bij het agendapunt aanklikken.

AANVULLINGEN OP DE AGENDA1.    Leden hebben het recht voorstellen op de agenda te plaatsen. Dit voorstel wordt uiterlijk 15 april per mail bij het bestuur ingediend.
2.    Leden kunnen punten op de agenda wijzigen of aanvullen. Deze moeten uiterlijk 20 april worden ingediend.

STEMRECHT EN MACHTIGINGJeugdleden t/m 16 jaar hebben geen stemrecht maar kunnen zich laten vertegenwoordiger door hun wettelijke vertegenwoordiger (statuten art.17-2b).
Wanneer een lid niet kan deelnemen aan de AV dan kan hij/zij een ander lid machtigen namens hem/haar te stemmen. Een lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen (statuten art. 17-3).
Het machtigingsformulier (B22-28) kunt u downloaden via de AV-agenda 2022 op de website (inloggen).

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening 20.00 u  
 2. Post/mededelingen  
 3. Notulen AV 2021 B21-082
 4. Jaarverslag bestuur
- verslag voorzitter
- verslag coördinatiecommissies

B22-17
 5. Jaarrekening 2021
- Verslag van de penningmeester
- Verslag van de kascommissie

B22-25
B22-30
 6. Begroting 2022
 - Vaststelling van de contributies
 - Vaststelling van de begroting
B22-26
 7. Benoeming bestuursleden
- Herbenoeming 2 bestuursleden
- Voordracht nieuw bestuurslid
- Rooster van aftreden
- Stemprocedure bestuursleden

B22-13
B22-14
B22-20
B22-29
 8. Informatie over benoeming en samenstelling van 3 coördinatiecommissies B22-31
 9. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement
- Het Huishoudelijk Reglement 25 april 2022
B22-11
B22-10
10. Voorstel Missie, visie en strategie Nijmegen Atletiek
 -  Missie, visie en strategie Nijmegen Atletiek 2022 - 2025
B22-15
B22-16
11. Organogram Nijmegen Atletiek
- toelichting organogram
B22-19
B22-27
12. Rondvraag  
13. Sluiting  

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

Nieuws Overzicht